วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รับตรง ภาคพิเศษ จิตวิทยา เกษตรศาสตร์ 58

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ภาคจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม - วันที่ 11 มิถุนายน 2558
จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา
จำนวนรวมประมาณ 113 คน 
โดยรับผ่านระบบรับตรง ดังนี้
สาขาจิตวิทยาคลินิก  จำนวน 25 คน
สาขาจิตวิทยาชุมชน  จำนวน 30 คน
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จำนวน 28 คน
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 30 คน

รายละเอียดทั้งหมด   http://psy.educationregister.com/curriculum/readcurriculum

ไม่มีความคิดเห็น: