วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รับตรง สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 58

รับตรง สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 58
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการศึกษาศิลปศษสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2558  จำนวน 30 คน
เปิดรับสมัคร 18 พฤษภาคม ถึง 12 มิถุนายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น: