วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Update รับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร รับตรง รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 4-29 มกราคม 2559
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด) (4 ธ.ค. 58)
----------------------------------
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2558 (รายละเอียด) (4 ธ.ค. 58)
------------------------------------
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด) (4 ธ.ค. 58)
----------------------------------
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด) (4 ธ.ค. 58)
-----------------------------------
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2558(รายละเอียด) (4 ธ.ค.58)
-----------------------------------
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด) (17 ธ.ค.58)
-----------------------------------
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)(25ธ.ค.58)
-----------------------------------
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)(25 ธ.ค.58)

ไม่มีความคิดเห็น: