วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รับตรง 100 ทุนสำรวจโลก eListening ม.อัสสัมชัญ ABAC 59 Read more at http://www.unigang.com/Article/29511#cy5xL2dy4KJQAbHg.99
โครงการทุนสำรวจโลก eListening เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด  โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 13  และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการทุนสำรวจโลก eListening  ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนทั่วประเทศ  ที่มีความรู้ความสามารถ  และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด   โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน   มีมูลค่าทุนระหว่าง 411,835 – 566,385 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ  35 ล้านบาท  เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็นภารกิจหนึ่งในการที่จะให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  รวมถึงยังเป็นทางเลือกทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง  ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวมาข้างต้น  นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   และเพิ่มพูนพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในสังคมนานาชาติโดยตรง 
โครงการทุนสำรวจโลก eListening จึงเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ทรัพยากรบุคคล สามารถพัฒนาการศึกษาเล่าเรียน นำทักษะ ความรู้  ความสามารถที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อพัฒนาทั้งตนเอง และสังคมที่อาศัยอยู่ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป  และสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการทุนสำรวจโลก eListening ยังสามารถนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนกลับไปพัฒนาวิชาชีพให้กับบ้านเกิดของตนเอง  อันจะเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชน และรวมไปถึงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยด้วย คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบขอรับทุนการศึกษา
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนและหรือแผนกสองภาษาเท่านั้น(ไม่อนุญาตินักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติสมัครสอบแข่งขันชิงทุน) 
-เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย
- ไม่จำกัดผลการเรียนของผู้สมัครสอบแข่งขันชิงทุน
จัดสอบเก็บคะแนนทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 8 เรื่อง
เกณฑ์การตัดสินการให้ทุนการศึกษาและเงื่อนไข
จำนวนทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 100 ทุน มีมูลค่าเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 35 ล้านบาท โดยคัดเลือกจากผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุนทั่วประเทศ
เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาระหว่างศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นักศึกษาจะต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในแต่ละภาคการศึกษา
นักศึกษาจะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.elistening.au.edu/index.php

ไม่มีความคิดเห็น: