วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รับตรง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนายร้อยตำรวจหญิง ปี 2559โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึง 15 มกราคม 2559

จำนวนที่เปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2559

            - ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง) จำนวน 57 คน

            
คุณสมบัติผู้สมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2559

ประเภทบุคคลภายนอก (หญิง)

            - อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มกราคม 2538 - 16 มกราคม 2543)
            - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
            - มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดารมารดาผู้ให้กำเนิดสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาผู้ให้กำเนิดจะมิใช่สัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
          - มีขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
การสอบรอบแรก ข้อเขียน จำนวน 4 วิชา ได้แก่
            - ภาษาไทย คิดเป็น 200 คะแนน
            - วิทยาศาสตร์ คิดเป็น 200 คะแนน
            - คณิตศาสตร์ คิดเป็น 200 คะแนน
            - ภาษาอังกฤษ คิดเป็น 200 คะแนน

วิธีสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2559
            1. สมัครทาง www.admission.rpca.ac.th ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15  มกราคม 2559 โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (สามารถสมัครสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้น วันสุดท้ายที่รับสมัคร คือ วันที่ 15  มกราคม 2559 จะรับสมัครได้ถึงเวลา 16.00 น. 
           2. ค่าธรรมในการสมัครสอบ จำนวน 350 บาท แบ่งเป็น
                        - ค่าระเบียบการ ใบสมัคร และแนวข้อสอบ จำนวน 140 บาท
                        - ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 210 บาท
                        - ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 

ไม่มีความคิดเห็น: