วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คุณสมบัติการรับสมัครและกำหนดการ รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 59
 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2559 
 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา 2559คุณสมบัติผู้สมัคร ของปีก่อน
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
- เป็นสตรีโสด อายุ 17—25 ปี
- มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม2
- ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ตัวอย่างระเบียบการพยาบาลทหารบก 59 http://rtanc.thaijobjob.com/rtanc-011.pdf
ตัวอย่างระเบียบการพยาบาลทหารอากาศ 58 http://nc-rtaf.thaijobjob.com/2015/rule2015.pdf
ตัวอย่างระเบียบการพยาบาลทหารเรือ 58 http://job.rtncn.ac.th/2015/nsn-01.pdf

ไม่มีความคิดเห็น: