วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

รับตรงสาขาการบริหารการบิน ม.นครพนม วิทยาเขตกรุงเทพ

 

มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยการบินนานาชาติ ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารการบิน หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน) หรือหลักสูตร 4 ปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า
  2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  3. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่ 11 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
การคัดเลือก :หลังจากปิดรับสมัคร 1 สัปดาห์ ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน
ประกาศผล : หลังจากสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์
ค่าใช้จ่ายในหลักสูตร: ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 42,500 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 30,000 (รวมทุกอย่างแล้ว)
รายละเอียด: หลักสูตรนี้ ผ่านการรับรอง จากสกอ. เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถยื่นกู้ กยศ. ได้ และ นักศึกษาทุกคนสามารถยื่นกู้ ธนาคารออมสิน สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ (100%)

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
  2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ
  3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3χ4 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
  5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
  6. ค่าสมัคร 300.- บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม อาคาร ณ นคร ชั้น 6 (ตรงข้าม ทีโอที ) ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือเบอร์โทรศัพท์ 025761371,025761361 และ 088-0135766 โทรสาร 029822551    E-mail:npubkk@gmail.comเว็บไซต์หลัก http://www.npu.ac.th/bkk/?page_id=45

ไม่มีความคิดเห็น: