วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กำหนดการรับสมัครสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา 2555 นักเรียน ม.6 อ่านด้วยนะคะคำแนะนำ  รอบแรกเดือน ตุลาคมถือว่าเป็นรอบที่สำคัญที่สุดเลยนะ  เพราะนักเรียน สามารนำคะแนนไปยื่นรับตรง มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เชียงใหม่  ขอนแก่น และเกือบทุกมหาวิทยาลัยใช้  GAT-PAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาหลักเลย

กำหนดการด ำเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT  ครั้งที่  2/2555

สำหรับการ Admissions  ประจ าปีการศึกษา 2555
(สอบเดือนมีนาคม  2555)
กิจกรรม ก ำหนดวัน
การรับสมัคร : แบ่งผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ/สมุทรปราการ/นนทบุรี/ปทุมธานี«
       1)  ลงทะเบียน (ผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน) 9  มกราคม  – 2 กุมภาพันธ์  2555
       2)  สมัครสอบและเลือกจังหวัด และเขต หรือ อำเภอที่ต้องการสอบ 9  มกราคม  – 2 กุมภาพันธ์  2555
       3)  ช าระเงิน 9  มกราคม  – 3 กุมภาพันธ์  2555
       4)  ระบุโรงเรียนที่จะเลือกเป็นสนามสอบหลังการช าระเงิน 9  มกราคม  – 4 กุมภาพันธ์  2555
กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบจังหวัดอื่น«
       1)  ลงทะเบียน (ผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน) 9  มกราคม  – 2 กุมภาพันธ์  2555
       2)  สมัครสอบและเลือกจังหวัด/อำเภอที่จะสอบ 9  มกราคม  – 2 กุมภาพันธ์  2555
       3)  ชำระเงิน 9  มกราคม  – 3 กุมภาพันธ์  2555
       4)  ตรวจสอบ / แก้ไขข้อมูลจังหวัด/อำเภอที่จะสอบ 9  มกราคม  – 4 กุมภาพันธ์  2555
         ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร 9  มกราคม  – 4 กุมภาพันธ์  2555
ประกาศเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ
พร้อมพิมพ์บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ
20  กุมภาพันธ์  2555
กำหนดวันสอบ 3 – 6 มีนาคม 2555
ประกาศผลสอบ 10  เมษายน  2555
หมายเหตุ.- สทศ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
ตารางกำหนดการสอบ
ข้อมูล ณ วันที่  28  ตุลาคม  2554
วันสอบ เวลา รหัส และ ชื่อวิชา
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม  2555 08.30 – 11.30 น.  85 GAT ความถนัดทั่วไป
13.00 – 16.00 น.  71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม  2555 08.30 – 11.30 น.  72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
13.00 – 16.00 น.  75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม  2555 08.30 – 11.30 น.  73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
13.00 – 16.00 น.  74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันอังคารที่ 6 มีนาคม  2555 08.30 – 11.30 น.  76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
13.00 – 16.00 น.  77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

ไม่มีความคิดเห็น: