วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

รับตรง ใช้คะแนน O-NET คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พระนครเหนือ 58

เปิด รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET (คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม) เข้าศึกษา ... คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (จัดการเรียนการสอนรูปแบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหว่างการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร)
 รับสมัครระหว่างวันที่ 7 เมษายน ถึงวันที่ 26 เมษายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น: