วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

ม.บูรพาเปิดรับสาขาการตลาด เรียนฟรีมีเบี้ยเลี้ยงพร้อมบรรจุงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (เน้นธุรกิจค้าปลีก) ภาคพิเศษ เพื่อรับทุนเรียนต่อในโครงการความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด  เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-คำนวณ

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ม.4-ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.50

- มีคะแนนสอบ O-NET (ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์) และมีคะแนนสอบ PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์

- มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 4 เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสาขา
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
-มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพในธุรกิจค้าปลีก
- มีความรับผืดชอบ คยามประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุนได้รับ 
1.ทุนการศึกษา 4 ปี ตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
 2.เบี้ยเลี้ยงสำหรับวันที่ไปปฏิบัติงาน 
3.มีงานรองรับทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

การรับสมัคร
  - รับสมัครครั้งที่ 1 วันนี้ - 23 เมษายน พ.ศ. 2558
   - รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th/

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://regservice.buu.ac.th/text/central.pdf

ไม่มีความคิดเห็น: