วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 58

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 368/2558 ได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อการกระจายโอกาสให้นักเรียนผู้มีความรู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น โดยรับจำนวน 20 คน เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยทางคณะฯ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 368/2558 คลิกที่นี่
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่มีผลการเรียนดี คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น: