วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2559สมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ)ไม่มีความคิดเห็น: