วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556


กำหนดการสอบ O-NET ออกแล้วจ้า  น้องก็เตรียมจัดตารางชีวิต ตารางอ่านหนังสือนะครับ
O-NET ป.6 สอบ 1 กุมภาพันธ์ 2557
O-NET ม.3 สอบ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557
O-NET ม.6 สอบ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557
กำหนดการจัดการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557
ด้วย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้มีมติเห็นชอบกำหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 และได้กำหนดปฏิทินการจัดการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 ที่มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดการทดสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สุดท้ายมาดูกันแบบเป็นตารางสรุป
ดือนวันที่กิจกรรม  UniGang.com
สิงหาคม สอบตรง รับตรงพิเศษ จุฬาลงกรณ์
กันยายน10-11สอบตรง เรียนดี บางมด
 22-23สอบตรง มศว
  สอบตรง แพทย์ ทันตะ ขอนแก่น
  สอบตรง แม่ฟ้าหลวง โควตาภาคเหนือ
ตุลาคม19-21สอบตรง จุฬา-ชนบท
  สอบตรง เภสัช ศิลปากร รอบที่ 1
  สอบตรง แม่ฟ้าหลวง ทั่วประเทศ
  สอบตรง แพทย์ บูรพา ( ภาคตะวันออก)
พฤศจิกายน สอบตรง เภสัช ขอนแก่น
  สอบตรง  ม.ขอนแก่น
  สอบตรง โควตาเพื่อชาวชนบท มหิดล
ธันวาคม7-10สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1
 21-22สอบตรง สงขลานครินทร์
  สอบตรง สวนดุสิต
มกราคม4-5สอบ วิชาสามัญ 7 วิชา
  สอบตรง ม.เชียงใหม่
  สอบตรง สวนสุนันทา รอบแรก
กุมภาพันธ์2สอบ วิชาเฉพาะแพทย์
 15-16สอบ O-NET
มีนาคม8-11สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2
  สอบตรง เภสัช ศิลปากร และบูรพา 
  สอบตรง  พระนครเหนือ
  สอบตรง ร่วม เทคโนโลยีราชมงคล 3 แห่ง
  สอบตรง สัตวแพทย์ ขอนแก่น
น้องๆ พอจะเห็นอนาคตของตัวเองแล้วนะครับ ว่าจะต้องเจออะไรบ้าง 

ไม่มีความคิดเห็น: