วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วิอศวไฟฟ้าฯ เปิดรับสมัครภาคพิเศษ ม.ขอนแก่น 2555


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และ ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2555 ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 

ตารางกำหนดวัน เวลา สถานที่ของการสมัครและการสอบคัดเลือก
กิจกรรม
ระดับ ม.6/ปวช.หรือเทียบเท่า
สถานที่
ติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง
1 – 11 พฤษภาคม 2555 
เวลา 09.00 – 15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
งานบริการการศึกษา
ชั้น7 ตึกเพียรวิจิตร
สมัครทาง Internet
2 เมษายน  – 11  พฤษภาคม2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและห้องสอบ
16  พฤษภาคม 2555
ตึกเพียรวิจิตร/
สอบข้อเขียน
19  พฤษภาคม 2555
ตึกเพียรวิจิตร
ประกาศผลสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
21  พฤษภาคม 2555
ตึกเพียรวิจิตร/
สอบสัมภาษณ์
23  พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ชั้น 4 ตึกเพียรวิจิตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
25  พฤษภาคม 2555
ตึกเพียรวิจิตร/

การรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียม
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ


วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
เวลา
      1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
200
09.00 – 11.00  น.
      2. พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
100
11.10 – 12.10  น.
      3. พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
200
13.30 – 15.30  น.
      4. พื้นฐานทางไฟฟ้า
100
15.40 – 16.40  น.

เว็บไซต์หลัก http://elec.kku.ac.th/v2/?p=240

ไม่มีความคิดเห็น: